Fundacje i stowarzyszenia - OPP, NGO - Kancelaria WK

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie prowadzenia działalności OPP i NGO, obejmującą:

  • bieżące doradztwo związane z prowadzeniem organizacji oraz OPP

  • opiniowanie oraz pomoc w sporządzaniu wniosków związanych z projektami lokalnymi oraz ogólnokrajowymi,

  • opiniowanie wniosków o pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych oraz europejskich,

  • sporządzanie umów oraz regulaminów niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej,

  • zastępstwo w postępowaniach z organami nadzoru, takimi jak Narodowy Instytut Wolności

Kancelaria od spraw NGO i OPP

Organizacje, które działają we własnym interesie, jednak nie są nastawione na zysk, nazywane są organizacjami pozarządowymi – NGO. Ich aktywność dotyczy przede wszystkim interesu publicznego. Jako że działalność ta nie dąży do uzyskania zysku, konieczne jest pozyskanie innego źródła finansowania. Z pomocą kancelarii NGO otrzymać może między innymi specjalne dotacje ze środków publicznych na konkretnie wskazane projekty.

 

Natomiast OPP to organizacja pozarządowa, która otrzymała status pożytku publicznego. Nadawany jest on przez sąd rejestrowy. Otrzymują go organizacje, które prowadzą działania przynoszące korzyść innym, między innymi OPP oparte o działalność charytatywną, walkę o równe prawa kobiet i mężczyzn oraz ochronę zdrowia.

nasz-zespół.jpg

Kancelaria dla NGO – pomoc dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe NGO (z angielskiego non-government organization) mogą wymagać pomocy kancelarii prawnej w różnych okresach swojej działalności, począwszy od etapu zakładania i rejestracji fundacji i stowarzyszeń. Decydując się na utworzenie organizacji pozarządowej, warto już od początku podjąć współpracę i korzystać z pomocy kancelarii obsługiwanej przez adwokatów doświadczonych w sprawach stowarzyszeń i rozumiejących charakter ich działalności.

W kompetencjach kancelarii prawnej specjalizującej się w pracy z organizacjami pozarządowymi będzie także doradztwo związane z bieżącymi sprawami i prowadzeniem NGO, opiniowanie i pomoc przy wnioskach o dofinansowania.

Czym różni się fundacja od stowarzyszenia?

Inicjatywy społeczne mogą przybierać określone formy prawne. Jedną z nich jest stowarzyszenie, w ramach którego grupa osób wspólnie dąży do realizacji dowolnie skonstruowanego planu. Fundacja nie wymaga wielu członków, konieczne jest jednak szybkie podejmowanie decyzji i wyznaczenie społecznie użytecznego celu. Obie formy prawne obarczone są pewnymi obowiązkami, które należy regularnie wypełniać - dobra kancelaria jest w stanie tego dopilnować.

Obsługa prawna organizacji pożytku publicznego (OPP)

Organizacje pożytku publicznego (OPP) są organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz dobra innych. O status OPP należy ubiegać się drogą sądową, co może okazać się znacznie łatwiejsze przy wsparciu doświadczonej kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń. Status OPP daje przywileje w postaci możliwości otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybierających organizację, której chcą przekazać te środki podczas składania deklaracji PIT, zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat skarbowych i sądowych, a także prawo do nieodpłatnego informowania o swojej działalności w publicznej telewizji i radiofonii.

 

Współpracując z kancelarią prawną, organizacje pożytku publicznego nie tylko przygotowują się na wypadek nieoczekiwanych problemów prawnych, pilnych spraw i wniosków czy konieczności występowania przed sądami, organami administracji i instytucjami nadzoru, ale też ułatwiają sobie bezpieczne, codzienne funkcjonowanie i minimalizację ryzyka prowadzenia działalności.

Kancelaria może wspomóc NGO w:
 

  • przygotowaniu umów i regulaminów wymaganych przy prowadzeniu działalności statutowej,

  • wspomagać w zakładaniu, rejestracji, likwidacji NGO oraz wszelkich postępowaniach z nimi związanych,

  • sprawować zastępstwo w postępowaniu rejestrowym w KRS oraz postępowaniach z organami nadzoru, np. Narodowym Instytutem Wolności,

  • reprezentować NGO przed sądami, organami administracji oraz instytucjami nadzoru i kontroli,

  • pomoc w przygotowaniu wniosków w sprawie projektów lokalnych i ogólnokrajowych realizowanych przez NGO.

Kancelaria OPP i NGO - fundacje i stowarzyszenia

Zaplecze prawne w postaci wsparcia doświadczonej kancelarii prawnej może przydać się organizacjom pozarządowym, fundacjom i stowarzyszeniom na wielu etapach ich działalności. Problemy wymagające dokładnego zrozumienia zapisów prawnych mogą pojawić się przy rejestrowaniu statusu organizacji pożytku publicznego, bieżącym prowadzeniu fundacji i stowarzyszeń, tworzeniu statutów, wnioskowaniu w projektach lokalnych i ogólnokrajowych, sprawach przed organami nadzoru i administracji, sprawach sądowych czy na wypadek potrzeby likwidacji fundacji. Potrzeby poszczególnych NGO i OPP mogą być różne w zależności od charakteru działalności, wybranej dziedziny czy zasięgu organizacji, dlatego ważne jest sięganie po pomoc ze strony doświadczonej i specjalizującej się w zakresie pomocy dla NGO i OPP kancelarii prawnej.