Bieg terminów w trakcie stanu epidemii

Bieg terminów sądowych i procesowych

Na czas trwania stanu epidemii nie rozpoczynają biegu oraz ulegają zawieszeniu już rozpoczęte następujące terminy sądowe i procesowe w:

 1. postępowaniach sądowych, również sądowo-administracyjnych,

 2. postępowaniach egzekucyjnych,

 3. postępowaniach karnych,

 4. postępowaniach karnoskarbowych,

 5. postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

 6. postępowaniach administracyjnych,

 7. postępowaniach i kontrolach podatkowych prowadzonych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,

 8. kontrolach celno–skarbowych,

 9. postępowaniach w sprawach z ustawy o grach hazardowych

 10. innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.

W trakcie obowiązywania stanu epidemii nie przeprowadza się również rozpraw ani posiedzeń jawnych.

Bieg pozostałych terminów

Niezależnie od terminów sądowych i procesowych, na czas trwania stanu epidemii nie rozpoczynają biegu oraz ulegają zawieszeniu już rozpoczęte następujące terminy:

 1. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

 2. do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

 3. przedawnienia,

 4. których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

 5. zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże negatywne skutki dla strony,

 6. do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.


Wyłączenia

W trakcie stanu epidemii przeprowadza się rozprawy oraz posiedzenia w następujących sprawach, które zostały uznane za pilne:

 1. w przedmiocie wniosków o zastosowanie, zmianę i. uchylenie przedłużenie tymczasowego aresztowania,

 2. w których jest stosowane zatrzymanie,

 3. w których orzeczono środek zabezpieczający,

 4. przesłuchania świadków w postępowaniu przygotowawczym przez sąd, jednakże tylko gdy podejrzany jest zatrzymany,

 5. w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania,

 6. w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego,

 7. o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców,

 8. w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności lub albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie,

 9. o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,

 10. o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, np. przymusowe umieszczenie w zakładzie leczenia zdrowia psychicznego,

 11. dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich,

 12. dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

 13. z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach wymienionych w punktach 8 – 12,

 14. wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych,

 15. postępowanie, o którym mowa w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,

 16. przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.


Dodatkowo w okresie stanu epidemii, organ administracji publicznej lub podmiot rozpatrujący daną sprawę może wydać decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (w sytuacji, gdy to organ administracji publicznej czy inny organ postępowania ma możliwość wniesienia sprzeciwu), wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.


W związku z faktem, że stan epidemii jest ogłaszany w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, na czas jego trwania została wyłączona możliwość składania skarg na bezczynność organów, sądów czy innych podmiotów prowadzących postępowania. Jest to konieczna konsekwencja ustawowego zawieszenia biegu terminów.


➤ Jeśli masz wątpliwości co do wyznaczonego dla Ciebie terminu, skorzystaj ze zdalnej pomocy prawnej.31 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kancelaria Adwokacka Magdalena Wegner
tel: 602683320
email: magdalena.wegner@kancelaria-wk.pl
ul. Krupnicza 13/108
50-075 Wrocław

NIP: 6932146805
Regon: 022187352

Numer rachunku:
37 1140 2004 0000 3902 7480 9956
Numer rachunku IBAN:
PL37 1140 2004 0000 3902 7480 9956
Numer BIC: BREXPLPWMBK
Nazwa banku: mBank S.A.

Kancelaria Adwokacka Marcin Kostka
tel: 602684841
email: marcin.kostka@kancelaria-wk.pl
ul. Krupnicza 13/108
50-075 Wrocław

NIP: 8971813945
Regon: 362571475

Numer rachunku:
95 1020 3017 0000 2302 0169 4280
Numer rachunku IBAN:
PL95 1020 3017 0000 2302 0169 4280
Numer BIC: BPKOPLPW
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

© 2020 Kancelaria Adwokacka Wegner Kostka