Digital Services Act – kodeks usług cyfrowych

Jednym ze skutków pandemii jest szeroko pojęta cyfryzacja działalności gospodarczej. Branże, które do tej pory nie funkcjonowały w sferze cyfrowej, zaczęły nieśmiało korzystać z rozwiązań wirtualnych, natomiast podmioty, dla których sieć była stałym elementem prowadzenia działalności, umocniły swoją pozycję.

Internet – korzyści i zagrożenia

Nastąpił wzrost zainteresowania nie tylko gospodarczymi aspektami wykorzystania sieci, ale również wszelkie serwisy społecznościowe przeżywają prawdziwy boom aktywności. W świetle ograniczonych możliwości spędzania wolnego czasu, to właśnie Internet stanowi centrum życiowe coraz większej liczby osób.

Sieć to nie tylko możliwości spędzania wolnego czasu, rozwoju swoich zainteresowań czy prowadzenia działalności gospodarczej. Coraz częściej działania w sieci wykorzystywane są w celach politycznych czy kryminalnych, w szczególności do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Problem ten jest złożony i dotyczy nie tylko publikowanych treści, ale też reakcji na nie i sposobów ich usuwania. Obecnie za treść opublikowaną w serwisie ponosi odpowiedzialność podmiot, który nim zarządza, co w sytuacji podejrzenia zamieszczenia treści bezprawnych, najczęściej prowadzi do ich usunięcia bez żadnej weryfikacji ich bezprawności. Następuje to najczęściej na podstawie zgłoszenia, np. od użytkowników. Wspomniana weryfikacja albo nie występuje w ogóle, albo w bardzo niewielkim zakresie, co może prowadzić do sytuacji, że usuwane treści nie zawsze są bezprawne, a mechanizmy stojące za procedurami zmierzającymi do eliminacji treści bezprawnych najczęściej nie są w ogóle znane użytkownikom.

DSA, czyli regulacje, które rozwiążą problemy związane z bezprawnymi treściami

Jako rozwiązanie tych problemów Komisja Europejska przygotowała projekt o nazwie Digital Services Act (Akt o usługach cyfrowych), który w założeniach ma usystematyzować regulacje dotyczące usług pośrednictwa internetowego rozumianego szeroko. Nowa regulacja dotyczyć będzie usług pośrednictwa w zakresie dostępu do sieci, usług hostingowych oraz platform internetowych – zarówno w postaci platform marketingowych, jak i społecznościowych. Przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów świadczących wymienione usługi na jednolitym rynku unijnym.

bezprawne treści w internecie

W ramach nowych regulacji wprowadzona zostanie przejrzystość zasad monitorowania treści. Platformy będą miały obowiązek usuwania treści bezprawnych, ale jednocześnie konieczne będzie wskazanie przyczyn usunięcia danej treści na żądanie użytkownika.

Niezależnie od przedstawienia uzasadnienia usunięcia treści, platforma będzie musiała udostępnić informacje w zakresie zasad monitorowania treści, również w przypadku automatycznego monitorowania, wtedy konieczne będzie wyjaśnienie zasad działania algorytmu.

 

Uwaga! W przypadku, gdy użytkownik, którego treści zostaną usunięte, nie zgodzi się z przyczyną ich usunięcia, możliwe będzie odwołanie się od decyzji platformy za pomocą rozwiązań przygotowanych przez samą platformę w formie zautomatyzowanej lub nie, jeżeli jednakże do rozwiązania powstałego sporu wewnętrzne mechanizmy danej platformy będą niewystarczające, użytkownik będzie miał możliwość odwołania się do zewnętrznych, pozasądowych organów.

Niestety dokument nie precyzuje jakiego rodzaju podmioty miałyby to być i jak miałyby zostać tworzone. Wskazuje jedynie, że będą funkcjonować w każdym państwie członkowskim. Koszty takiego postępowania ponosić będzie państwo członkowskie lub, w razie przegranej, platforma.

Monitorowanie treści względem ich bezprawności

Niezależnie od możliwości zgłoszenia treści bezprawnych przez użytkowników danej platformy oraz automatycznego monitorowania, państwa członkowskie będą miały możliwość ustanawiania, tzw. „trusted flaggers”, czyli podmiotów sygnalizujących zajmujących się monitorowaniem treści pod względem ich bezprawności. Zgłoszenia dokonane przez takie podmioty będą miały charakter priorytetowy. Z treści regulacji można wnioskować, że będą to np. organizacje pozarządowe, które mają doświadczenie w takiej działalności.

Opisane wyżej propozycje Komisji Europejskiej zmierzają do jednoznacznego uregulowania kwestii monitorowania treści w sieci w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, przejrzystości działań platform oraz ukrócenia samowoli platform w zakresie oceny bezprawności treści, co ograniczy możliwości manipulowania publikowanymi treściami. Niewątpliwie nowe rozwiązania zaproponowane w akcie wymuszą na podmiotach świadczących usługi pośrednictwa przygotowanie procedur zapewniających przejrzystość podejmowanych działań oraz zwiększających poziom bezpieczeństwa użytkowników w sieci.

Szczegółowy opis procedur regulowanych przez Digital Services Act będzie możliwy po zakończeniu procesu legislacyjnego przed Parlamentem Europejskim.

➤ Prowadzimy bieżącą obsługę prawną podmiotów z branży IT – w tym podmiotów tworzących portale internetowe. Oferujemy kompleksową pomoc, także przy sporządzaniu różnego rodzaju umów oraz regulaminów.

Ostatnie posty

Działanie fundacji rodzinnej

Działanie fundacji rodzinnej

W polskim systemie prawnym w dalszym ciągu brak jest wystarczających rozwiązań dotyczących sukcesji w biznesie. Należy zauważyć, że ewentualny konflikt między spadkobiercami mógłby przekreślić rozwój działającej od wielu lat firmy rodzinnej. Uchwalona w 2018 r. ustawa...

czytaj dalej
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Organy Unii Europejskiej wprowadzają regulacje dla wszystkich krajów Unii nie tylko w zakresie ochrony dóbr niematerialnych jak dane osobowe (słynne rozporządzenie zwane potoczne RODO), prawa autorskie czy przemysłowe, ale również w zakresie przeciwdziałania bardziej...

czytaj dalej