Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Przepisy ustawy o tzw. „tarczy antykryzysowej” poza mechanizmami pomocy dla przedsiębiorców wprowadzają szereg zmian w przepisach regulujących bieżące działanie podmiotów gospodarczych w okresie stanu epidemii.

Posiedzenia zarządu

 1. Wprowadzono możliwość uczestnictwa w posiedzeniach zarządu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.

 2. Zarząd może podejmować uchwały w formie pisemnej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.

 3. Umożliwiono członkom zarządu oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.

Wszystkie powyższe zmiany obowiązują z mocy prawa, chyba że umowa lub statut spółki stanowią inaczej. Zmiany te są tożsame dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółek akcyjnych.

Posiedzenia rad nadzorczych

 1. Wprowadzono możliwość uczestniczenia w posiedzeniach rad nadzorczych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.

 2. Umożliwiono członkom rady nadzorczej oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, jednakże taki sposób oddania głosu nie dotyczy spraw włączonych do porządku obrad dopiero w trakcie posiedzenia rady.

 3. Umożliwiono radom nadzorczym podejmowanie uchwał w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość, jednakże uchwała podjęta w ten sposób jest ważna jedynie, jeżeli wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i co najmniej połowa członków rady wzięła udział w jej uchwaleniu.

Podobnie jak w przypadku zarządów, wszystkie powyższe zmiany obowiązują z mocy prawa, chyba że umowa lub statut spółki stanowią inaczej. Zmiany te są tożsame dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółek akcyjnych.

Zgromadzenia wspólników

I. Przepisy wspólne

 1. Wprowadzono możliwość uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość. O możliwości udziału w zgromadzeniu decyduje zwołujący zgromadzenie.

 2. Ustawa doprecyzowuje, że udział w zgromadzeniu w formie zdalnej obejmuje możliwość komunikacji dwustronnej w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu oraz wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w trakcie zgromadzenia lub przed.

 3. Rada nadzorcza lub w przypadku jej braku, wspólnicy mogą określić w regulaminie szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu w formie zdalnej z zastrzeżeniem, że regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji osób uczestniczących w zgromadzeniu i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

 4. Możliwość uczestnictwa w zgromadzeniu w formie zdalnej obowiązuje na podstawie ustawy, chyba że umowa/statut spółki stanowią inaczej.

II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Regulamin określający przebieg zgromadzenia w formie zdalnej może zostać przyjęty uchwałą wspólników bez konieczności zwoływania zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów zaakceptują pisemnie treść regulaminu.

 2. W przypadku zwołania zgromadzenia z możliwością uczestnictwa za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania na odległość, w zawiadomieniu należy umieścić informację o sposobie uczestnictwa w zgromadzeniu, wypowiadania się, wykonywania prawa głosu, wniesienia sprzeciwu od podjętej uchwały.

III. Spółka akcyjna

 1. Spółka publiczna jest zobowiązana do zapewnienia transmisji przebiegu walnego zgromadzenia.

 2. W przypadku wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość, spółka jest zobowiązana do przesłania akcjonariuszowi elektronicznego potwierdzenia otrzymania głosu.

 3. Spółka jest zobowiązana na wniosek akcjonariusza złożony w terminie nie później niż trzech miesięcy od walnego zgromadzenia do przesłania akcjonariuszowi potwierdzenia, ze jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi przesłane wcześniej.

➤ Jeśli masz pytania dotyczące zmian w kodeksie spółek handlowych, zachęcamy do skorzystania ze zdalnej pomocy prawnej.

13 wyświetlenia

Kancelaria Adwokacka Magdalena Wegner
tel: 602683320
email: magdalena.wegner@kancelaria-wk.pl
ul. Krupnicza 13/108
50-075 Wrocław

NIP: 6932146805
Regon: 022187352

Numer rachunku:
37 1140 2004 0000 3902 7480 9956
Numer rachunku IBAN:
PL37 1140 2004 0000 3902 7480 9956
Numer BIC: BREXPLPWMBK
Nazwa banku: mBank S.A.

Kancelaria Adwokacka Marcin Kostka
tel: 602684841
email: marcin.kostka@kancelaria-wk.pl
ul. Krupnicza 13/108
50-075 Wrocław

NIP: 8971813945
Regon: 362571475

Numer rachunku:
95 1020 3017 0000 2302 0169 4280
Numer rachunku IBAN:
PL95 1020 3017 0000 2302 0169 4280
Numer BIC: BPKOPLPW
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

© 2020 Kancelaria Adwokacka Wegner Kostka