Bieg terminów w trakcie stanu epidemii

Bieg terminów sądowych i procesowych

Na czas trwania stanu epidemii nie rozpoczynają biegu oraz ulegają zawieszeniu już rozpoczęte następujące terminy sądowe i procesowe w:

 1. postępowaniach sądowych, również sądowo-administracyjnych,
 2. postępowaniach egzekucyjnych,
 3. postępowaniach karnych,
 4. postępowaniach karnoskarbowych,
 5. postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 6. postępowaniach administracyjnych,
 7. postępowaniach i kontrolach podatkowych prowadzonych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,
 8. kontrolach celno–skarbowych,
 9. postępowaniach w sprawach z ustawy o grach hazardowych
 10. innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.

W trakcie obowiązywania stanu epidemii nie przeprowadza się również rozpraw ani posiedzeń jawnych.

Bieg pozostałych terminów

Niezależnie od terminów sądowych i procesowych, na czas trwania stanu epidemii nie rozpoczynają biegu oraz ulegają zawieszeniu już rozpoczęte następujące terminy:

 1. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
 2. do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
 3. przedawnienia,
 4. których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
 5. zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże negatywne skutki dla strony,
 6. do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

Wyłączenia

W trakcie stanu epidemii przeprowadza się rozprawy oraz posiedzenia w następujących sprawach, które zostały uznane za pilne:

 1. w przedmiocie wniosków o zastosowanie, zmianę i. uchylenie przedłużenie tymczasowego aresztowania,
 2. w których jest stosowane zatrzymanie,
 3. w których orzeczono środek zabezpieczający,
 4. przesłuchania świadków w postępowaniu przygotowawczym przez sąd, jednakże tylko gdy podejrzany jest zatrzymany,
 5. w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania,
 6. w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego,
 7. o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców,
 8. w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności lub albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie,
 9. o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
 10. o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, np. przymusowe umieszczenie w zakładzie leczenia zdrowia psychicznego,
 11. dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich,
 12. dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
 13. z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach wymienionych w punktach 8 – 12,
 14. wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych,
 15. postępowanie, o którym mowa w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób,
 16. przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

Dodatkowo w okresie stanu epidemii, organ administracji publicznej lub podmiot rozpatrujący daną sprawę może wydać decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (w sytuacji, gdy to organ administracji publicznej czy inny organ postępowania ma możliwość wniesienia sprzeciwu), wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.

W związku z faktem, że stan epidemii jest ogłaszany w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, na czas jego trwania została wyłączona możliwość składania skarg na bezczynność organów, sądów czy innych podmiotów prowadzących postępowania. Jest to konieczna konsekwencja ustawowego zawieszenia biegu terminów.

➤ Jeśli masz wątpliwości co do wyznaczonego dla Ciebie terminu, skorzystaj ze zdalnej pomocy prawnej.

Ostatnie posty

Działanie fundacji rodzinnej

Działanie fundacji rodzinnej

W polskim systemie prawnym w dalszym ciągu brak jest wystarczających rozwiązań dotyczących sukcesji w biznesie. Należy zauważyć, że ewentualny konflikt między spadkobiercami mógłby przekreślić rozwój działającej od wielu lat firmy rodzinnej. Uchwalona w 2018 r. ustawa...

czytaj dalej
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Organy Unii Europejskiej wprowadzają regulacje dla wszystkich krajów Unii nie tylko w zakresie ochrony dóbr niematerialnych jak dane osobowe (słynne rozporządzenie zwane potoczne RODO), prawa autorskie czy przemysłowe, ale również w zakresie przeciwdziałania bardziej...

czytaj dalej