Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Komu przysługuje?

Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, czyli:

Osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą;

Wspólnikom spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;

Oraz organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, u których wystąpił spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19.

Wysokość świadczenia w okresie przestoju ekonomicznego

Pracodawca, w okresie przestoju ekonomicznego, wypłaca pracownikom obniżone wynagrodzenie, jednakże wynagrodzenie nie może zostać obniżone o więcej niż 50% i w dalszym ciągu nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

W takiej sytuacji obniżone wynagrodzenie jest dofinansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia razem ze składkami na ubezpieczenie społeczne, tj. do kwoty: 1.533,09 zł – na pracownika. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 15.681,00 zł.

 

Wysokość świadczenia w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy

W przypadku niewprowadzania przestoju ekonomicznego, pracodawca może obniżyć pracownikom wymiar czasu pracy o 20%, jednakże nie więcej niż do 0,5 etatu. Również w tym przypadku wynagrodzenie pracownika po obniżeniu wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W tym wariancie, wynagrodzenie pracownika jest dofinansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia danego pracownika, jednakże nie więcej niż w wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia razem ze składkami na ubezpieczenie społeczne, tj. kwoty 2.452,27 zł – na pracownika.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 15.681,00 zł.

 

Warunki do spełnienia

I. W przypadku obu świadczeń musi wystąpić spadek obrotów rozumiany w następujący sposób:

  1. Nie mniej niż o 15% – jest to stosunek łącznych obrotów z dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, licząc od 1 stycznia 2020 r. do wartości obrotów z dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do dwóch analogicznych miesięcy w roku poprzednim, np. wybierając łączny obrót z lutego i marca 2020 r. musimy całość ostatecznie porównać do łącznego obrotu z lutego i marca 2019 r.
  2. Nie mniej niż o 25% – jest to stosunek obrotów z jednego miesiąca przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do wartości obrotów z dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego, np. wybierając obrót z marca 2020 r. będzie on porównany do obrotu z lutego 2020 r.

II. Brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy za trzeci kwartał 2019 r. oraz brak zaległości w opłacaniu należności podatkowych.

III. Pracodawca musi spełniać też wymogi wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, tj. brak zaległości co do należności wskazanych w punkcie wyżej oraz nie mogą wobec pracodawcy zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Okres na jaki przysługuje świadczenie

Świadczenie przysługuje na okres trzech miesięcy, liczonych od miesiąca złożenia wniosku.

➤ W razie wątpliwości dot. powyższych zmian, zachęcamy do kontaktu i korzystania ze zdalnej pomocy prawnej.

Ostatnie posty

Działanie fundacji rodzinnej

Działanie fundacji rodzinnej

W polskim systemie prawnym w dalszym ciągu brak jest wystarczających rozwiązań dotyczących sukcesji w biznesie. Należy zauważyć, że ewentualny konflikt między spadkobiercami mógłby przekreślić rozwój działającej od wielu lat firmy rodzinnej. Uchwalona w 2018 r. ustawa...

czytaj dalej
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Organy Unii Europejskiej wprowadzają regulacje dla wszystkich krajów Unii nie tylko w zakresie ochrony dóbr niematerialnych jak dane osobowe (słynne rozporządzenie zwane potoczne RODO), prawa autorskie czy przemysłowe, ale również w zakresie przeciwdziałania bardziej...

czytaj dalej