Świadczenie postojowe

Komu przysługuje?

  1. Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą;

  2. osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, albo umowę o dzieło, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Kiedy?

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Wysokość świadczenia

  1. Osoby prowadzące działalność gospodarczą: Świadczenie postojowe wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2080 zł. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się w formie karty podatkowej oraz zwolnionych z opłacania podatku VAT, świadczenie postojowe wynosić będzie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, tj. 1300 zł.

  2. Osoby na umowach cywilnoprawnych: Świadczenie wynosi 2080 zł. Jeżeli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Warunki do spełnienia dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

  • założenie działalności przed 1 lutego 2020;

  • działalność nie została zawieszona;

  • przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc (np. przychód uzyskany w marcu musi być co najmniej 15 % niższy od przychodu uzyskanego w lutym);

  • brak jest innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowa o pracę).

Wymogów powyższych nie stosuje się do osoby rozliczającej podatek kartą podatkową oraz zwolnionej z opłacania podatku VAT.


⚠️ UWAGA! Świadczenie postojowe będzie przysługiwać również osobie, która rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020, a następnie zawiesiła działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r.

Warunki do spełnienia dla osób na umowie cywilnoprawnej:

  • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;

  • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł).

Otrzymanie świadczenia postojowego uwarunkowane jest złożeniem wniosku do ZUS. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.


Świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie i może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie.

➤ Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji nt. świadczenia postojowego, zachęcamy do skorzystania ze zdalnej pomocy prawnej.

32 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie